Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag

Styrelsen är förtroendevald av årsmötet och leder föreningens verksamhet. De övergripande uppgifterna som en styrelse har är att intressera och aktivera ungdomar i FNUF:s verksamheter och att arbeta för att öka antalet medlemmar och antalet verksamhetsgrupper i enlighet med FNUF:s syfte och sju ankare. Ansvaret för att arbetet i lokalavdelningen går i linje med verksamhetsinriktningen ligger ytterst hos styrelsen. Det är viktigt att du och din styrelse är lyhörd för föreningens situation, att ni lyssnar på medlemmarnas åsikter och förväntningar, och att ni utvecklar föreningen i enlighet med medlemmarnas vilja.

Som styrelsemedlem behöver du ha koll på ungdomsförbundets styrdokument som handlar om hur vi ska jobba. Alla styrdokument är antagna av medlemmarna på vårt högsta beslutande organ Förbundsstämman.

 • Stadgarna våra regler som är bindande.
 • 7 ankare som beskriver FNUF:s nordiska programområden
 • Lokala-matrixet som beskriver hur lokalavdelningar jobbar lokalt
 • Förbunds-Matrixet som innehåller de strategiska och långsiktiga mål vi tillsammans ska uppnå under åren 2018-2048 och som gäller för både förbundsgemensam och lokal nivå.
 • Kassörsguiden som beskriver vad du ska tänka på när din avdelning har pengar

Styrelsens uppgifter kan beskrivas i fyra termer:

Förbereda, fatta egna beslut, verkställa & förvalta

Det finns uppgifter som styrelsen ska göra enligt våra stadgar i Ungdomsförbundet. Sen finns det uppgifter som styrelsen kan väljaatt göra. Var ambitionsnivån ska ligga bestämmer du och din styrelse tillsammans. Till hjälp i planering och utförande av arbetet finns verksamhetsplanen och budgeten som styrelsen tar fram till varje verksamhetsår. Mot slutet av året sammanfattar styrelsen sitt arbete i en verksamhetsberättelse där också de ekonomiska händelserna redovisas i bokslutet.

Det praktiska och löpande arbetet som styrelsen gör kan innebära flera olika saker.

Till exempel kan det vara att:

 • förbereda möten och olika beslut som ska tas i den dagliga verksamheten på styrelsemöten eller årsmötet
 • fatta egna beslut rörande föreningen inom ramen för stadgarna
 • se till att beslut som har bestämts faktiskt blir genomförda
 • arrangera en nordisk aktivitet baserad på de 7 ankarna eller annan utbildning utifrån verksamheternas behov
 • planera en rekryteringskväll
 • träffa teamleaders och stötta dem i sitt arbete

Sådant som lokalföreningsstyrelser bör göra:

 • Ha minst 4 styrelsemöten per år
 • Ha årsmöte en gång per år, senast sista februari
 • Besluta om verksamhetsplan och budget för lokalföreningens verksamhet
 • Stödja lokalföreningens medlemmar och fokusgrupper samt anordna medlemsvård
 • med syfte
 • Utse en eller flera personer till firmatecknare. Firmatecknare ska bland annat se till att
 • deklarationen görs innan den 2 maj
 • Leda lokalföreningens arbete och verksamhet utifrån beslut tagna av Förbundsstämman och förbundsstyrelsen
 • Samla in fokusgruppernas verksamhetsplaner, budgetar och verksamhetsberättelser och använda dem som underlag till lokalavdelningens verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse
 • Ge förslag på verksamhetsberättelse med bokslut från året som gått till föreningsårsmötet
 • Skicka godkänd verksamhetsredovisning, verksamhetsberättelse med bokslut samt revisionsberättelse till kansliet senast 30 april
 • Fastställa verksamhetsplan och budget för föreningen
 • Hålla kontakt med Förbundsstyrelsen och den kansliet
 • Styrelsens deltagande på styrelseutbildningen
 • Kassörens deltagande på kassörsutbildningen
 • Skicka ombud till Förbundsstämman

Inte alla lokalföreningar har fokusgrupper och har man inte det kan man självklart bortse från dessa delar. Fokusgrupper är dock ett roligt sätt att engagera medlemmar utanför styrelsen och samla in synpunkter från fler håll!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *