Rekrytera och behålla medlemmar och volontärer

Rekrytera och behålla medlemmar och volontärer

Förbered rekryteringen

Om många deltar i rekryteringen av frivilliga blir kontaktytorna bredare. Vän-till-vän kontakterna brukar svara för hälften av nyrekryteringarna inom Föreningen Nordens ungdomsförbund. Men rekryteringsmetoderna beror på omständigheterna och vad vi vill uppnå. Kanske är vissa grupper dåligt representerade i våra verksamheter idag och då är det viktigt att vi tänker på vilka metoder ni använder vid rekryteringen. Vi vill gärna vara en organisation som arbetar för att alla ska få samma möjligheter att bli medlemmar och delta i våra aktiviteter.

Det finns många olika sätt att rekrytera medlemmar som fungerar olika bra beroende på ort, uppdrag och förening. Ett verktyg som har visat sig vara framgångsrikt i rekrytering är att använda sig av tydliga uppdragsbeskrivningar och volontärprofil. Uppdragsbeskrivningen tydliggör vad volontären ska göra och volontärprofilen visar vem som söks. På det sättet får vi en fingervisning kring vart vi till exempel skall rekrytera. I bilaga 1 kan ni se ett exempel på en uppdragsbeskrivning och i bilaga 2 kan ni se ett exempel på en frivilligprofil. Dessa kan sammanfogas vid en annonsering.

En viktig del i rekryteringen till våra verksamheter är intervjuer med frivilliga och verksamhetsledare. I bilaga 3 och bilaga 4 finns tips på intervjufrågor att ställa till frivilliga och verksamhetsledare som är tilltänkta till uppdragen.

Exempel på hur rekrytering kan gå till:

Annonsera på internet

Det finns olika förmedlingar för volontärarbete på internet, till exempel volontarbyran.org och frivillig.se, där det går att annonsera gratis. Vid annonsering på FNUF:s hemsida så mailar du en uppdragsbeskrivning och en volontärprofil till info@fnuf.se. Efter att annonsen lagts upp på FNUF:s hemsida eller Volontärbyrån så kan ni kontakta kansliet för att annonsen även ska dyka upp på Facebook, twitter och Instagram.

Sprid ordet genom sociala medier

Om er förening har en egen användare eller sida på till exempel facebook så kan annonser spridas där. Även vänner och bekanta kan få upp ögonen för era frivilliguppdrag via sociala medier och då kan uppdraget spridas vidare.

Besök olika mötesplatser och rekrytera

Rekrytering kan ske mer direkt, face to face. Sök upp olika mötesplatser där ungdomar vistas. Det kan vara skolor, universitet, torg, ungdomsgårdar och så vidare. Att rekrytera face to face får upp ögonen hos ungdomar för både ert uppdrag och er lokalavdelning, om de aktuella uppdragen inte passar för en person vet hen att er avdelning finns och att hen kan engagera sig hos er. De som är intresserade för uppdraget får dessutom möjlighet att ställa följdfrågor som till exempel en annons inte kan besvara.

Rekrytera bland vänner och bekanta

Även ens kompisar kan vara intresserade av att engagera sig i Föreningen Nordens ungdomsförbund. De ni umgås med har ofta samma värderingar som er, var inte rädd för att fråga dem om de vill engagera sig i era verksamheter!

Kontakta lokalradio och lokaltidning

Ni kan även kontakta er lokala tidning och/eller radio för att erbjuda er medverkan eller få möjlighet till reportage uppslag. I ett sådant sammanhang kan lokalavdelningen berätta om sina verksamheter och att nya volontärer söks.

Introducera nyrekryterade

Det är viktigt att ni redan i förberedelserna för rekryteringsprocessen tänker in att de nya medlemmarna ska introduceras i de olika verksamheterna. Oftast kräver detta lite extra arbete av rekryteringsansvariga och/eller teamleader. När en är ny och osäker på sitt uppdrag betyder sättet en blir mottagen på mycket för om en vill fortsätta eller ej. Därför är det viktigt att vara noga med hur ni introducerar den nyrekryterade i uppgiften. Tänk på följande:

  • Ha en genomtänkt introduktion för den nyrekryterade
  • Skapa trygghet vid introduktionen
  • Se till att volontären kan komma i gång så snart som möjligt (annars finns alltid risk att vi ”tappar dem”)
  • Skapa förutsättningar för kontakt med ledare och andra medlemmar
  • Fundera på om ni vill han någon typ av faddersystem
  • Skicka även nya medlemmar på internationella konferenser för att de ska få prova på att känna av den nordiska gemenskapen

Hur behåller vi våra volontärer?

För att våra verksamheter ska fungera ska våra volontärer vilja stanna kvar inom verksamheten och lokalföreningen. Med andra ord ska volontäruppdraget ge något mervärde för volontären samt ha en tydlig struktur i uppdraget.

Tydlig struktur och ansvarsfördelning

Att ha en tydlig struktur hjälper våra volontärer med att finna trygghet i sina uppdrag, de ska veta vart de kan vända sig, ha tydliga förhållningssätt inom gruppen och gentemot målgruppen i verksamheten. Teamledarrollen är framtagen för att ge en tydlig struktur och denne har möjlighet att få utbildning och stöd i lokalavdelningen och av personal inom organisationen. Ansvarsfördelning inom verksamheten har två stora fördelar. För det första blir inte verksamheten helt och hållet beroende av en persons insats utan kan överleva om till exempel teamledern avslutar sitt uppdrag. För det andra kommer medlemmarna att äga verksamheten tillsammans, då känner de ett större ansvar för hela verksamheten i grupp och kan utvecklas med detta ansvar. Ett tips är att tidigt ge nyrekryterade frivilliga våra 7 ankare och lokala-matrixet. För att förtydliga vad som förväntas av en ny volontär i organisationen, denna kan även kompletteras med en beskrivning av volontärsuppdraget.

Utbildning och utvecklingsmöjligheter

Våra medlemmar har tillgång till en mängd olika utbildningar i sina uppdrag och som medlemmar i FNUF. Att utbilda sig ökar på känslan av att ens uppdrag är seriöst och att vi utvecklas i våra uppdrag. Att kunna utvecklas inom organisationen är också viktigt, att se att det finns nya uppdrag i framtiden och verksamheter att engagera sig i. Det är i verksamheterna vi kan hitta våra framtida styrelseledamöter, både på lokalföreningsnivå och på förbundsnivå.

Ha kul ihop!

Ibland behöver vi också ha lite kul! Var därför inte rädd för att spendera några slantar på att hitta på trevliga saker utanför verksamheten där våra frivilliga kan koppla av och bara ha kul. Att vara frivillig ger många bra saker, däribland att våra frivilliga träffar nya människor och kanske vänner i varandra. Inkludera och peppa era frivilliga varje gång ni har medlemsvård, då får de även träffa andra som är engagerade i Föreningen Nordens ungdomsförbund.

Tillhörighet till lokalavdelningen, Föreningen Nordens ungdomsförbund och Norden

För att verksamheterna inte ska känna sig isolerade är det viktigt att knyta dem till både lokalavdelnings, Föreningen Nordens ungdomsförbund och våra systerförbund. Detta ger ett vidare perspektiv och sammanhang, samt en känsla av att våra volontärer i de olika verksamheterna inte är ensamma om att vilja bygga öppenhet, vänskap och förståelse i Norden och våra grannregioner. Ha en stadig kontakt mellan styrelse och verksamheterna, dela med om information om vad som händer utöver verksamhetens aktiviteter. Det är även viktigt att sprida information att våra medlemmar kan delta på nationella händelser som förbundsstämman och styrelseutbildningen samt olika internationella utbildningar runt om i Norden där de får träffa medlemmar från andra länder och verksamheter.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *