Unpublished

Grafisk profil

Här presenterar vi FNUF:s grafiska profil och här kan du också hämta hem dokument som du kan använda när du vill använda FNUF som avsändare.

FNUF – Föreningen Nordens Ungdomsförbund tror på en bredare och en öppnare relation över landsgränserna i Norden. FNUF arbetar för ett ökat samarbete inom bland annat arbetsmarknad, utbildning, kultur, media och miljövård.

Detta är vår grafiska profil. Den grafiska profilen är FNUF:s samlade visuella och skriftliga riktlinjer som ska göra FNUF tydligare i vår kommunikation. Syftet med att ha en grafisk profil är att skapa en tydlig och enhetlig avsändare, oavsett om avsändaren är styrelse, kansli eller en lokalavdelning.

Den grafiska profilen ska hjälpa organisationen när medlemmar eller kansli behöver skapa nytt material som t.ex. flyers eller visitkort. Den grafiska profilen ska ses som ett stöd i det arbetet.

I FNUF:s grafiska profil finns information om typsnitt, logga, färger, illustrationer samt mallar för dokument och posters.

FNUF:s grafiska profil ska skapa känslan av nyfikenhet, äventyr och förändring. Vi vill visa att FNUF gör skillnad för unga i Norden. Vi vill förmedla Norden till unga och resor över gränser, eftersom det bygger vänskap, öppenhet och förståelse. De varma och fräscha färgerna tillsammans med illustrationerna går i en tidlös anda som talar till alla åldrar och visar organisationens många åtaganden och breda nätverk.

Filer som du kan ladda hem

 

Unpublished

Tips och checklistor

Checklista för din idé!

Det går inte alltid som man vill när man ska göra ett projekt. Det är en del av processen och kan vara både läskigt och roligt. Den här listan underlättar för dig att ta dig från din fantastiska idé till ett projekt som är realitet! Checklistan funkar både för dig som gör ditt första projekt och för dig som vill göra ditt projekt ännu lite bättre!

Hur man gör ett projekt, Checkfrågor för din idé

Checklista för dig som sitter i en styrelse

Det här är det enda dokumentet du egentligen behöver för att driva en lokalavdelning. Använd den som en checklista! Och se till att du checkat av alla lådor under verksamhetsåret.  Ju fler verksamhetsområden som din lokalavdelning kan checka av desto fler nya medlemmar kommer att lockas till FNUF och desto bättre kommer verksamheten att bli. Tillsammans höjer vi kvalitén och höjer rolighetsnivån!

För att skapa långsiktighet och organisatorisk styrka krävs mer än att förhålla sig till de FNUF:S tre program: nordiska nätverk, internationell nordism och unga ledare i Norden. När vi vill generera rätt effekt och ändamålsenliga resultat måste vi tillgodose engagemangets behov.

Utveckling och hållbarhet på lokal, nationell och regional nivå bygger på en helhetsprincip. Varje förening och organisation har vissa demokratiska behov medan engagemanget också har vissa behov för att kunna utvecklas. Så varje organisations styrka bygger helt enkelt på att tillgodose behoven. I the matrix för lokalt engagemang knyter vi varje behov till en verksamhet som uppfyller målen för FNUF.

Så för att en avdelning ska kunna kalla sig en FNUF-avdelning måste den göra något inom varje verksamhetsområde. Ju fler verksamhetsområden som tillgodoses desto starkare blir förädlingsprocessen och desto hållbarare blir engagemanget. Det är alltså inte viktigt att arrangera många aktiviteter. Det viktiga är att göra något i varje verksamhetsområde.

Varje verksamhetsområde är starkt anknutet till ett mål och vi tror att de gemensamt på kort och lång sikt uppnår dem önskade effekterna som uppfyller vårt uppdrag och syfte. Här nedan kan du ladda ner the matrix för lokalt engagemang.

 

Matrix lokalt

Checklista för tillgänglighet

Vad du ska tänka på när du gör arrangemang…

checklista_tillganglighet_arrangemang

Vad du ska tänka på när du föreläser…

 

checklistaforelasare_tillganglighet_forelasare

Uppföljning

Varje år i april ber vi lokalavdelningarna och teamleaders att uppge vad ni har gjort under det gångna året. Vi kallar detta för verksamhetsredovisning.

Vill vi att ni har skickar in enkäten senast den 30 april varje år. Länkar till fomulären hittas här nedan.

Varför SKA ni fylla i enkäten?

 • Er uppföljning berättar om hur vi möter unga och jobbar nordiskt. Det gör att vi kan driva påverkansarbete och göra olika kampanjer genom det vi ser i våra verksamheter.
 • Ni kan se hur ni ligger till inför kommande år. Behöver ni rekrytera fler? Är det något viktigt ni behöver prata med er lokalavdelningsstyrelse eller personalen om?
 • Förbundsstyrelsen får information om ert fantastiska arbete och organisationen ser hur vi ligger till mot våra uppsatta mål.
 • Myndigheten ungdoms- och civilsamhällesfrågor (som är vår största finansiär) får information om hur pengarna används.
 • Dokumenten vi behöver är samma som dem ni ska använda när ni förbereder handlingarna till ert lokala årsmöte. Endast verksamhetsredovisningen och rekvireringsintyget är extra.

Det är varje lokalstyrelses ANSVAR att se till så att alla verksamheter får information om att de SKA fylla i uppföljningen SÅ glöm inte att sprida länken!

OBS! Ni får er medlemsstatistik skickad till er varje år innan februaris slut.

Vill du ha hjälp att fylla i formuläret? Hör av dig till din kontaktperson bland personalen ellerknfo@fnuf.se

Unpublished

Att göra ett årsmöte

Årsmöte, eller föreningsmöte, hålls en gång per verksamhetsår. Ett årsmöte brukar innehålla val av styrelse och godkännande av budget och verksamhetsplan. FNUF:s lokalföreningar ska arrangera årsmöte en gång om året i januari eller februari. Alla lokalföreningar är egna juridiska personer.

Vill du att förbundsstyrelsen eller kansliet hjälper till med årsmötet eller deltar? Mejla info@fnuf.se.

I stadgarna står det:

 • 14. Årsmöte (utdrag från förbundets stadgar)

Moment 1: Avdelningens högsta beslutande organ är årsmötet.

Moment 2: Ordinarie årsmöte hålles årligen före februari månads utgång. Extra årsmöte för visst givet ändamål skall hållas då avdelningsstyrelsen, revisorerna eller en tredjedel av medlemmarna så begär.

Moment 3: Samtliga medlemmar i Föreningen Nordens ungdomsförbund och de nationella föreningarna som ingår i Föreningarna Nordens ungdomsförbund äger yttranderätt vid mötet. Förslags- och rösträtt äger avdelningens medlemmar som senast fyra veckor innan årsmötet fått sitt medlemskap bekräftat. Avdelningsledamot må icke deltaga i beslut rörande ansvarsfrihet för sin förvaltning samt vid val av revisorer för sin egen förvaltning.

Moment 4: Skriftlig kallelse till årsmöte skall utfärdas av avdelningsstyrelsen och vara samtliga medlemmar samt förbundsstyrelsen tillhanda senast 3 veckor innan mötes hållande.

Moment 5: Motionsrätt till avdelningens årsmöte har alla medlemmar. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före mötets hållande

Mer information hittas i varje enskild lokalförenings stadgar eller i dokumenten nedan.

Viktiga dokument

Unpublished

Rekrytera och behålla medlemmar och volontärer

Förbered rekryteringen

Om många deltar i rekryteringen av frivilliga blir kontaktytorna bredare. Vän-till-vän kontakterna brukar svara för hälften av nyrekryteringarna inom Föreningen Nordens ungdomsförbund. Men rekryteringsmetoderna beror på omständigheterna och vad vi vill uppnå. Kanske är vissa grupper dåligt representerade i våra verksamheter idag och då är det viktigt att vi tänker på vilka metoder ni använder vid rekryteringen. Vi vill gärna vara en organisation som arbetar för att alla ska få samma möjligheter att bli medlemmar och delta i våra aktiviteter.

Det finns många olika sätt att rekrytera medlemmar som fungerar olika bra beroende på ort, uppdrag och förening. Ett verktyg som har visat sig vara framgångsrikt i rekrytering är att använda sig av tydliga uppdragsbeskrivningar och volontärprofil. Uppdragsbeskrivningen tydliggör vad volontären ska göra och volontärprofilen visar vem som söks. På det sättet får vi en fingervisning kring vart vi till exempel skall rekrytera. I bilaga 1 kan ni se ett exempel på en uppdragsbeskrivning och i bilaga 2 kan ni se ett exempel på en frivilligprofil. Dessa kan sammanfogas vid en annonsering.

En viktig del i rekryteringen till våra verksamheter är intervjuer med frivilliga och verksamhetsledare. I bilaga 3 och bilaga 4 finns tips på intervjufrågor att ställa till frivilliga och verksamhetsledare som är tilltänkta till uppdragen.

Exempel på hur rekrytering kan gå till:

Annonsera på internet

Det finns olika förmedlingar för volontärarbete på internet, till exempel volontarbyran.org och frivillig.se, där det går att annonsera gratis. Vid annonsering på FNUF:s hemsida så mailar du en uppdragsbeskrivning och en volontärprofil till info@fnuf.se. Efter att annonsen lagts upp på FNUF:s hemsida eller Volontärbyrån så kan ni kontakta kansliet för att annonsen även ska dyka upp på Facebook, twitter och Instagram.

Sprid ordet genom sociala medier

Om er förening har en egen användare eller sida på till exempel facebook så kan annonser spridas där. Även vänner och bekanta kan få upp ögonen för era frivilliguppdrag via sociala medier och då kan uppdraget spridas vidare.

Besök olika mötesplatser och rekrytera

Rekrytering kan ske mer direkt, face to face. Sök upp olika mötesplatser där ungdomar vistas. Det kan vara skolor, universitet, torg, ungdomsgårdar och så vidare. Att rekrytera face to face får upp ögonen hos ungdomar för både ert uppdrag och er lokalavdelning, om de aktuella uppdragen inte passar för en person vet hen att er avdelning finns och att hen kan engagera sig hos er. De som är intresserade för uppdraget får dessutom möjlighet att ställa följdfrågor som till exempel en annons inte kan besvara.

Rekrytera bland vänner och bekanta

Även ens kompisar kan vara intresserade av att engagera sig i Föreningen Nordens ungdomsförbund. De ni umgås med har ofta samma värderingar som er, var inte rädd för att fråga dem om de vill engagera sig i era verksamheter!

Kontakta lokalradio och lokaltidning

Ni kan även kontakta er lokala tidning och/eller radio för att erbjuda er medverkan eller få möjlighet till reportage uppslag. I ett sådant sammanhang kan lokalavdelningen berätta om sina verksamheter och att nya volontärer söks.

Introducera nyrekryterade

Det är viktigt att ni redan i förberedelserna för rekryteringsprocessen tänker in att de nya medlemmarna ska introduceras i de olika verksamheterna. Oftast kräver detta lite extra arbete av rekryteringsansvariga och/eller teamleader. När en är ny och osäker på sitt uppdrag betyder sättet en blir mottagen på mycket för om en vill fortsätta eller ej. Därför är det viktigt att vara noga med hur ni introducerar den nyrekryterade i uppgiften. Tänk på följande:

 • Ha en genomtänkt introduktion för den nyrekryterade
 • Skapa trygghet vid introduktionen
 • Se till att volontären kan komma i gång så snart som möjligt (annars finns alltid risk att vi ”tappar dem”)
 • Skapa förutsättningar för kontakt med ledare och andra medlemmar
 • Fundera på om ni vill han någon typ av faddersystem
 • Skicka även nya medlemmar på internationella konferenser för att de ska få prova på att känna av den nordiska gemenskapen

Hur behåller vi våra volontärer?

För att våra verksamheter ska fungera ska våra volontärer vilja stanna kvar inom verksamheten och lokalföreningen. Med andra ord ska volontäruppdraget ge något mervärde för volontären samt ha en tydlig struktur i uppdraget.

Tydlig struktur och ansvarsfördelning

Att ha en tydlig struktur hjälper våra volontärer med att finna trygghet i sina uppdrag, de ska veta vart de kan vända sig, ha tydliga förhållningssätt inom gruppen och gentemot målgruppen i verksamheten. Teamledarrollen är framtagen för att ge en tydlig struktur och denne har möjlighet att få utbildning och stöd i lokalavdelningen och av personal inom organisationen. Ansvarsfördelning inom verksamheten har två stora fördelar. För det första blir inte verksamheten helt och hållet beroende av en persons insats utan kan överleva om till exempel teamledern avslutar sitt uppdrag. För det andra kommer medlemmarna att äga verksamheten tillsammans, då känner de ett större ansvar för hela verksamheten i grupp och kan utvecklas med detta ansvar. Ett tips är att tidigt ge nyrekryterade frivilliga våra 7 ankare och lokala-matrixet. För att förtydliga vad som förväntas av en ny volontär i organisationen, denna kan även kompletteras med en beskrivning av volontärsuppdraget.

Utbildning och utvecklingsmöjligheter

Våra medlemmar har tillgång till en mängd olika utbildningar i sina uppdrag och som medlemmar i FNUF. Att utbilda sig ökar på känslan av att ens uppdrag är seriöst och att vi utvecklas i våra uppdrag. Att kunna utvecklas inom organisationen är också viktigt, att se att det finns nya uppdrag i framtiden och verksamheter att engagera sig i. Det är i verksamheterna vi kan hitta våra framtida styrelseledamöter, både på lokalföreningsnivå och på förbundsnivå.

Ha kul ihop!

Ibland behöver vi också ha lite kul! Var därför inte rädd för att spendera några slantar på att hitta på trevliga saker utanför verksamheten där våra frivilliga kan koppla av och bara ha kul. Att vara frivillig ger många bra saker, däribland att våra frivilliga träffar nya människor och kanske vänner i varandra. Inkludera och peppa era frivilliga varje gång ni har medlemsvård, då får de även träffa andra som är engagerade i Föreningen Nordens ungdomsförbund.

Tillhörighet till lokalavdelningen, Föreningen Nordens ungdomsförbund och Norden

För att verksamheterna inte ska känna sig isolerade är det viktigt att knyta dem till både lokalavdelnings, Föreningen Nordens ungdomsförbund och våra systerförbund. Detta ger ett vidare perspektiv och sammanhang, samt en känsla av att våra volontärer i de olika verksamheterna inte är ensamma om att vilja bygga öppenhet, vänskap och förståelse i Norden och våra grannregioner. Ha en stadig kontakt mellan styrelse och verksamheterna, dela med om information om vad som händer utöver verksamhetens aktiviteter. Det är även viktigt att sprida information att våra medlemmar kan delta på nationella händelser som förbundsstämman och styrelseutbildningen samt olika internationella utbildningar runt om i Norden där de får träffa medlemmar från andra länder och verksamheter.

 

Unpublished

Finansiera din idé!

Har du en idé? Har din lokalförening tagit fram en verksamhetsplan? Då är det dags att börja tänka på hur du kan förverkliga idén! Här nedan följer några tips på vad du ska tänka på när du söker pengar!


5xTIPS

 • Lättare än vad du tror. Att ansöka om bidrag är enklare än man kan tro. Men det kan vara bra att söka om pengar till flera fonder samtidigt för samma idé, för att vara säker på att du får tillräckligt med pengar.
 • Ring fonden. En del fonder kan det vara bra att ringa till först. Då kan man fråga om ens idé verkligen stämmer överens med vad fonden kan tänkas ge pengar till.
 • Skriv en projektplan. En projektplan beskriver din idé. Var tydlig och berätta framförallt vad det är för resultat du vill uppnå. I planen ska du berätta varför du vill göra det du vill göra, vad du ska göra och hur du ska göra de!
 • Budget. Budget betyder att du måste skriva en lista på vad du ska köpa och hur mycket du tror att det kommer att kosta. Budgeten måste du också skicka med när du söker bidrag. Det kan vara bra att ta i lite extra i budgeten utifall att något oväntat händer när du försöker genomföra din idé. Sök hellre för mycket pengar än för lite helt enkelt!
 • Glöm inte fota. Det är viktigt att dokumentera din idé och berätta för andra om den. Berätta redan i ansökan om hur du ska sprida information om din idé. Berätta gärna hur du ska informera om vart ifrån du fått pengar (a.k.a. credda fonden som ger dig pengar). Och glöm inte fota och lägga upp bilder på instagram eller Facebook.

Fonder och bidrag

Varje år får din lokalförening ett lokalavdelningsstöd från FNUF Sverige för att genomföra verksamhet under året, bidraget varierar beroende på hur länge lokalföreningen har existerat och ansökan sker i april varje år.

Ibland kan det ändå behövas extra bidrag till större projekt eller kanske vill du genomföra ännu mer aktiviteter lokalt!!! Då finns det flera sätt för att förverkliga dina idéer. Bland annat kan du söka stöd via FNUF Nordens projektpool och från FNUF:s egna projektbidrag för lokalavdelningar. Men de mesta resurserna finns i fonder runt om i Norden! Bidrag kan variera från några tusenlappar till tio-tusentals kronor. Ofta är chansen stor att få bidrag om man har en tydlig projektidé och är ute i god tid. 

Lokalavdelningsstöd

Deadline passerad för 2015.

Alla lokalavdelningar i FNUF får en summa pengar från riksorganisationen varje år, det kallas för lokalavdelningsstödet. De pengarna får ni utan att ni behöver ansöka om dem och de betalas ut till ert konto, vanligtvis 10 000kr per år. De pengarna kan ni göra precis vad ni vill med. Ansökan är i april.

Projektpoolen

Projektpoolen stängd för 2015.

FNUFs riksorganisation har också en projektpool där ni kan söka pengar för att använda till olika projekt i lokalavdelningen. Ni kan söka de pengarna när som helst under året, och söka för vad som helst, till exempel att trycka t-shirts eller åka på en resa. Tänk på att vara ute i god tid eftersom förbudsstyrelsen måste hinna kolla på er ansökan och ta ställning till er ansökan. Projektpengarna ska användas till det som ni har sökt dem för.

När ni söker projektpengar ska ni ange vad ni ska göra, så noga som möjligt, och hur mycket pengar ni söker.


Fonder kopplade till Föreningen Norden

Föreningen Norden har kopplingar till många fonder där det går att söka bidrag för exempelvis språk och kulturprojekt, till exempel Letterstedska fonder och Svensk-Finska fonden. Klicka här för att läsa mer.

Bidrag från andra fonder och kommunen

Börja med att kolla in FNUF-guiden till bidrag lokalt där vi sammanställt de fonder som vi tror passar den mesta verksamhet du vill genomföra lokalt. Det finns även tusentals andra fonder som ger bidrag till projekt, kolla på biblioteket efter en bok med information om fonder och se om ni kan hitta något som passar er. Att höra av sig till kommunen kan också vara bra, de har ofta bidrag till föreningar. Ta reda på telefonnummret, ring till växeln och fråga efter någon som sysslar med föreningar på till exempel kulturförvalningen. Många stiftelser finns också listade hos länsstyrelsen. Klicka här för att komma vidare till länsstyrelsens hemsida. Tänk på att det ofta tar mellan 3 och 6 månader att få ett bidrag från en stiftelse.


Resebidrag

Resebidragen slut för 2015.

Ska du representera FNUF på ett externt evenemang eller ska du delta i ett FNUF evenemang i ett annat nordiskt land? Då kan du söka resebidrag upp till 1 300kr. Du måste uppfylla kraven för resebidrag för att vara en möjlig kandidat.

Krav för att beviljas resebidrag:

 • Skriv ett blogginlägg om evenemanget alt.:
 • Värva 5 nya medlemmar till FNUF alt.:
 • Göra en film om resan
 • Skickar in kvitton som styrker dina kostnader
 • Skickar in en redovisningsblankett.
 • Uppgifterna ska vara FNUF tillhanda senast 30 dagar efter genomförd aktivitet för att bidraget ska betalas ut.
Unpublished

Att starta och leda verksamhet

Det är lätt att starta upp nya verksamheter inom Föreningen Nordens ungdomsförbund. Här tar vi upp de olika delarna som behövs och hänvisar till våra verktyg och hjälpmedel som finns för att leda en verksamhet.

Att verksamhetsplanera och söka pengar

Verksamhetsplanering och att söka pengar till föreningen och era verksamheten går hand i hand!

Att skriva en verksamhetsplanering innebär att visa vad föreningen eller en viss verksamhet vill göra under det kommande verksamhetsåret. Det ger mycket både till styrelsen och verksamhetsledarna att skriva en tydlig och realistisk verksamhetsplanering. Har ni gjort en bra planering blir det enklare att skriva en bidragsansökan, och chansen är större att faktiskt få pengar från bidragsgivaren.

Här kan ni läsa mer om vad som bör ingå i er verksamhetsplan. Ett tips är att ta stöd ur de lokala styrdokumenten för att formulera era övergripande mål, både när ni skriver verksamhetsplanen och en bidragsansökan.

Här kan ni läsa en checklista för er idé

5 tips på hur ni ska göra när ni söker pengar

Rekrytera medlemmar och volontärer

Våra verksamheter behöver ibland fyllas på med nya medlemmar, dels  för att det finns ett naturligt bortfall från verksamheterna men även för att få in nya idéer och drivkrafter inom verksamheterna och lokalavdelningarna. I andra fall kan det handla om att starta upp helt nya aktiviteter och verksamheter.

Här får du lära dig om hur vi gör när vi rekryterar nya medlemmar till våra verksamheter, varför det är så viktigt och några bra saker att tänka på för att det ska gå enklare med rekryteringen.

Hur rekryterar vi fler? Hur behåller vi våra medlemmar?

Alla volontärer förtjänar ett intyg för sitt engagemang!

 

Unpublished

Förbundsstämma

Förbundsstämman är FNUF:s viktigaste arrangemang. På stämman träffas medlemmarna för att fatta beslut om FNUF:s framtid, stadgar, idéprogram och för att diskutera styrelsens arbete. Innan stämman kan medlemmarna skicka in förslag på hur dem vill att FNUF ska utvecklas eller förbättras. Dessa förslag kallas motioner. På själva stämman röstar också medlemmarna om ansvarsfrihet – det vill säga om styrelsen har följt regler, stadgar och gjort sitt bästa under året.

Alla är välkomna i maj

Varje år måste förbundsstämman arrangeras innan maj månads slut och alla medlemmar i FNUF är välkomna att delta på årsmötet. Men för att få rösta på årsmötet behöver du vara ett utsett ombud från din lokalförening. Varje lokalförening får skicka 1 ombud per 50 medlemmar. Kontakta din lokalförening direkt för att se om du kan få vara ombud på årsmötet. Vanligtvis ska anmälan av ombud ske senast 1 månad innan årsmötet.

Inbjudan till förbundsstämman, den så kallade “kallelsen”, skickas ut senast 2 månader före årsmötet.

Motioner

En motion är medlemmarnas bästa demokratiska verktyg. En motion är en kort eller lång text som förklarar en fråga eller ett problem som du som medlem vill utveckla eller lösa i organisationen. I slutet av varje motion ska det finnas en eller fler “att-satser”. Det är slutligen dessa “att-satser” som årsmötet röstar för att FNUF ska jobba vidare med eller emot att FNUF ska jobba vidare med.

Ett exempel på en motion kan se ut så här:

“För att FNUF ska ha så stark nordisk anknytning som möjligt krävs att alla i styrelsen exponeras för nordisk kultur.

Vi föreslår därför… … Att alla i styrelsen måste se minst en bild på något av mumintrollen varje dag.”

Motioner om att man vill ändra stadgarna måste vara på kansliet senast 3 månader innan årsmötet. Alla andra motioner ska vara inne senast 1 månad innan årsmötet.

Handlingar

Handlingarna ska skickas ut senast 7 dagar före årsmötet. Handlingarna är alla dem dokument som du som är ombud behöver för att kunna fatta beslut och medverka på årsmötet. Handlingar inkluderar: dagordning, verksamhetsberättelse, inkomna motioner med förbundsstyrelsens kommentarer och propositioner.

Stadgarna

I stadgarna står det hur ett årsmöte ska gå till. Där hittar du också alla regler som måste följas för att FNUF ska räknas som en demokratisk organisation. Du får gärna ladda ner stadgarna HÄR.

Mall_foreningsstadgar

Frågor

Har du frågor om förbundsstämman kan du mejla på info@fnuf.se.

 

Unpublished

Styrelsens uppdrag

Styrelsen är förtroendevald av årsmötet och leder föreningens verksamhet. De övergripande uppgifterna som en styrelse har är att intressera och aktivera ungdomar i FNUF:s verksamheter och att arbeta för att öka antalet medlemmar och antalet verksamhetsgrupper i enlighet med FNUF:s syfte och sju ankare. Ansvaret för att arbetet i lokalavdelningen går i linje med verksamhetsinriktningen ligger ytterst hos styrelsen. Det är viktigt att du och din styrelse är lyhörd för föreningens situation, att ni lyssnar på medlemmarnas åsikter och förväntningar, och att ni utvecklar föreningen i enlighet med medlemmarnas vilja.

Som styrelsemedlem behöver du ha koll på ungdomsförbundets styrdokument som handlar om hur vi ska jobba. Alla styrdokument är antagna av medlemmarna på vårt högsta beslutande organ Förbundsstämman.

 • Stadgarna våra regler som är bindande.
 • 7 ankare som beskriver FNUF:s nordiska programområden
 • Lokala-matrixet som beskriver hur lokalavdelningar jobbar lokalt
 • Förbunds-Matrixet som innehåller de strategiska och långsiktiga mål vi tillsammans ska uppnå under åren 2018-2048 och som gäller för både förbundsgemensam och lokal nivå.
 • Kassörsguiden som beskriver vad du ska tänka på när din avdelning har pengar

Styrelsens uppgifter kan beskrivas i fyra termer:

Förbereda, fatta egna beslut, verkställa & förvalta

Det finns uppgifter som styrelsen ska göra enligt våra stadgar i Ungdomsförbundet. Sen finns det uppgifter som styrelsen kan väljaatt göra. Var ambitionsnivån ska ligga bestämmer du och din styrelse tillsammans. Till hjälp i planering och utförande av arbetet finns verksamhetsplanen och budgeten som styrelsen tar fram till varje verksamhetsår. Mot slutet av året sammanfattar styrelsen sitt arbete i en verksamhetsberättelse där också de ekonomiska händelserna redovisas i bokslutet.

Det praktiska och löpande arbetet som styrelsen gör kan innebära flera olika saker.

Till exempel kan det vara att:

 • förbereda möten och olika beslut som ska tas i den dagliga verksamheten på styrelsemöten eller årsmötet
 • fatta egna beslut rörande föreningen inom ramen för stadgarna
 • se till att beslut som har bestämts faktiskt blir genomförda
 • arrangera en nordisk aktivitet baserad på de 7 ankarna eller annan utbildning utifrån verksamheternas behov
 • planera en rekryteringskväll
 • träffa teamleaders och stötta dem i sitt arbete

Sådant som lokalföreningsstyrelser bör göra:

 • Ha minst 4 styrelsemöten per år
 • Ha årsmöte en gång per år, senast sista februari
 • Besluta om verksamhetsplan och budget för lokalföreningens verksamhet
 • Stödja lokalföreningens medlemmar och fokusgrupper samt anordna medlemsvård
 • med syfte
 • Utse en eller flera personer till firmatecknare. Firmatecknare ska bland annat se till att
 • deklarationen görs innan den 2 maj
 • Leda lokalföreningens arbete och verksamhet utifrån beslut tagna av Förbundsstämman och förbundsstyrelsen
 • Samla in fokusgruppernas verksamhetsplaner, budgetar och verksamhetsberättelser och använda dem som underlag till lokalavdelningens verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse
 • Ge förslag på verksamhetsberättelse med bokslut från året som gått till föreningsårsmötet
 • Skicka godkänd verksamhetsredovisning, verksamhetsberättelse med bokslut samt revisionsberättelse till kansliet senast 30 april
 • Fastställa verksamhetsplan och budget för föreningen
 • Hålla kontakt med Förbundsstyrelsen och den kansliet
 • Styrelsens deltagande på styrelseutbildningen
 • Kassörens deltagande på kassörsutbildningen
 • Skicka ombud till Förbundsstämman

Inte alla lokalföreningar har fokusgrupper och har man inte det kan man självklart bortse från dessa delar. Fokusgrupper är dock ett roligt sätt att engagera medlemmar utanför styrelsen och samla in synpunkter från fler håll!