Att göra ett årsmöte

Att göra ett årsmöte

Årsmöte, eller föreningsmöte, hålls en gång per verksamhetsår. Ett årsmöte brukar innehålla val av styrelse och godkännande av budget och verksamhetsplan. FNUF:s lokalföreningar ska arrangera årsmöte en gång om året i januari eller februari. Alla lokalföreningar är egna juridiska personer.

Vill du att förbundsstyrelsen eller kansliet hjälper till med årsmötet eller deltar? Mejla info@fnuf.se.

I stadgarna står det:

  • 14. Årsmöte (utdrag från förbundets stadgar)

Moment 1: Avdelningens högsta beslutande organ är årsmötet.

Moment 2: Ordinarie årsmöte hålles årligen före februari månads utgång. Extra årsmöte för visst givet ändamål skall hållas då avdelningsstyrelsen, revisorerna eller en tredjedel av medlemmarna så begär.

Moment 3: Samtliga medlemmar i Föreningen Nordens ungdomsförbund och de nationella föreningarna som ingår i Föreningarna Nordens ungdomsförbund äger yttranderätt vid mötet. Förslags- och rösträtt äger avdelningens medlemmar som senast fyra veckor innan årsmötet fått sitt medlemskap bekräftat. Avdelningsledamot må icke deltaga i beslut rörande ansvarsfrihet för sin förvaltning samt vid val av revisorer för sin egen förvaltning.

Moment 4: Skriftlig kallelse till årsmöte skall utfärdas av avdelningsstyrelsen och vara samtliga medlemmar samt förbundsstyrelsen tillhanda senast 3 veckor innan mötes hållande.

Moment 5: Motionsrätt till avdelningens årsmöte har alla medlemmar. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före mötets hållande

Mer information hittas i varje enskild lokalförenings stadgar eller i dokumenten nedan.

Viktiga dokument

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *